# عنوان مدرس ظرفیت باقیمانده تاریخ شروع شناسه کلاس مبلغ دوره
1 الگو و دوخت 2 خانم فاطمه صیادی ( ) 10 10 اعلام می گردد ۳۶۱۸۳۳ ۲۱۷,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 طراحي لباس1 خانم فاطمه صیادی ( ) 10 10 اعلام می گردد ۳۶۰۵۵۵ ۱۷۳,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 دوخت مانتو خانم فاطمه صیادی ( ) 10 8 اعلام می گردد ۳۶۰۴۷۸ ۱۴۶,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 الگو و دوخت 1 خانم فاطمه صیادی ( ) 11 2 ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۳۴۹۲۷۶ ۱۵۵,۰۰۰ سایت ثبت نام