# عنوان مدرس ظرفیت باقیمانده تاریخ شروع شناسه کلاس مبلغ دوره
1 MS Project ( ) 10 5 اعلام می گردد ۲۳۶۲۸۱ ۳۵۸,۰۰۰ سایت ثبت نام