# عنوان مدرس ظرفیت باقیمانده تاریخ شروع شناسه کلاس مبلغ دوره