# عنوان مدرس ظرفیت باقیمانده تاریخ شروع شناسه کلاس مبلغ دوره
1 حسابداري کاربردي(آنلاین) خانم فرنوش ایزدی ( ) 10 5 اعلام می گردد ۴۹۱۳۳۶ ۳۸۲,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 نرم افزار همکاران سيستم (سپیدار)- با تخفیف بهاره خانم فرنوش ایزدی ( ) 12 12 اعلام می گردد ۴۰۳۷۶۲ ۲۸۴,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 نرم افزار هلو خانم فرنوش ایزدی ( ) 10 8 اعلام می گردد ۳۶۹۱۳۱ ۱۴۰,۵۰۰ سایت ثبت نام
1 حسابداري کاربردي خانم فرنوش ایزدی ( ) 12 3 اعلام می گردد ۳۶۴۰۱۳ ۳۸۲,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 حسابداری حرفه ای ( ) 12 11 اعلام می گردد ۳۶۲۳۳۵ ۴۵۰,۰۰۰ سایت ثبت نام